Ризици приликом извођења грађевинских радова, ФИДИЦ и локална пракса 2014

Практични приручник за учеснике у грађевинским пројектима у циљу приближавања „contract management“-а

  • Ризици у српском грађевинарству
  • Ризици у ФИДИЦ-овим моделима уговора
  • Поступци код поремећаја и кашњења у извођењу радова
  • Непредвиђене околности и виша сила
  • Нотификација, упозорења и одштетни захтеви
  • Пренос ризика и осигурање радова

Више од 95% грађевинских пројеката се не реализује онако како је планирано, првенствено са аспекта трошкова и времена у којем би пројекти требало да буду завршени.

Узроци за овакве поремећаје се налаза у четири извора: први, у оквиру узрока који су у сфери одговорности извођача, други, узроци који су у сфери одговорности наручиоца и трећи, где се узроци не могу приписати ниједној страни и четврти где се узроци могу приписати и једној и другој страни истовремено.

Ови узроци у суштини представљају ризике од наступања негативних последица на реализацију пројекта и уговорно се распоређују (алоцирају) између уговорних страна.

Алоцирање ризика је врло захтевна и одговорна активност, из ког разлога се на међународном нивоу појављују унапред припремљени модели уговорних услова као што су ФИДИЦ, ПРАГ итд.

У Србији не постоји прихваћен модел уговорних услова за потребе извођења грађевинских пројеката али постоје Посебне узансе о грађењу које се примењују као саставни део уговора. Ове узансе датирају из 1997.г. али су због свог квалитета и данас у употреби (на бази аутономије воље уговорних страна) иако су званично стављене ван снаге 1978.г.

Књига се претежно бави ФИДИЦ-моделима уговора и практичном применом механизама који су предвиђени у овим моделима уговора.

Наиме, књига помаже учесницима на грађевинским пројектима (примарно на пројектима који се реализују према ФИДИЦ моделима) да изврше идентификацију узрока (ризика) који доводе до негативних поремећаја на пројекту, како да креирају кореспонденцију са представницима наручиоца) инжењером, надзорним органом, стручним надзором итд.) и како да остваре право на надокнаду непланираних трошкова и губитка времена (клејмо и варијације).

Књига појашњава разлику између непредвиђених околности, више силе, ризика које прихвата наручилац а који проузрокују материјалну штету на радовима као и важност и дејство полиса осигурања радова у вези ових последица.

Оно што се може посебно издвојити је то да књига обрађује најчешће узроке (ризике) поремећаја на пројектима и како практично треба поступити у таквим ситуацијама (нотификације, упозорења, клејмови  и спорови -ДАБ и арбитража) а које се односе на: грешке и недостатке у пројектној документацији, закашњењу у добијању адекватне инструкције и техничке-пројектне документације, несагласност између тендерских услова (података) и стварних услова извођења радова (првенствено градилишта и захтева наручиоца), проблем са нерешеном експропријацијом и имовинско-правним односима на локацији градилишта, закаснела предаја градилишта у посед извођача и кашњење у одређивању датума за отпочињање радова, неприхватање изведених радова и проблеми са њиховим вредновањем и обуставе).

У припреми је друго издање ове књиге која ће донети већи број практичних примера и примера из праксе током пројектовања и извођења грађевинских радова (са примерима Клем и варијација), инструмената које наручилац и његов представник може користити у случају поремећаја у извођењу радова (ремедиес „) као и поступка и последице раскида уговора (у вези којих постоји недовољно стручног материјала као и нејасноћа у тумачењу релевантних уговорних одредаба а које изазивају изузетно велике негативне економске последице како на страни извођача и наручиоца тако и на страни подизвођача, испоручиоца и вршиоца разних услуга који су ангажовани на грађевинским пројектима).