Rizici prilikom izvođenja građevinskih radova, FIDIC i lokalna praksa 2014

Praktični priručnik za učesnike u građevinskim projektima u cilјu približavanja „contract management“-a

  • Rizici u srpskom građevinarstvu
  • Rizici u FIDIC-ovim modelima ugovora
  • Postupci kod poremećaja i kašnjenja u izvođenju radova
  • Nepredviđene okolnosti i viša sila
  • Notifikacija, upozorenja i odštetni zahtevi
  • Prenos rizika i osiguranje radova

Više od 95% građevinskih projekata se ne realizuje onako kako je planirano, prvenstveno sa aspekta troškova i vremena u kojem bi projekti trebalo da budu završeni.

Uzroci za ovakve poremećaje se nalaza u četiri izvora: prvi, u okviru uzroka koji su u sferi odgovornosti izvođača, drugi, uzroci koji su u sferi odgovornosti naručioca i treći, gde se uzroci ne mogu pripisati nijednoj strani i četvrti gde se uzroci mogu pripisati i jednoj i drugoj strani istovremeno.

Ovi uzroci u suštini predstavlјaju rizike od nastupanja negativnih posledica na realizaciju projekta i ugovorno se raspoređuju (alociraju) između ugovornih strana.

Alociranje rizika je vrlo zahtevna i odgovorna aktivnost, iz kog razloga se na međunarodnom nivou pojavlјuju unapred pripremlјeni modeli ugovornih uslova kao što su FIDIC, PRAG itd.

U Srbiji ne postoji prihvaćen model ugovornih uslova za potrebe izvođenja građevinskih projekata ali postoje Posebne uzanse o građenju koje se primenjuju kao sastavni deo ugovora. Ove uzanse datiraju iz 1997.g. ali su zbog svog kvaliteta i danas u upotrebi (na bazi autonomije volјe ugovornih strana) iako su zvanično stavlјene van snage 1978.g.

Knjiga se pretežno bavi FIDIC-modelima ugovora i praktičnom primenom mehanizama koji su predviđeni u ovim modelima ugovora.

Naime, knjiga pomaže učesnicima na građevinskim projektima (primarno na projektima koji se realizuju prema FIDIC modelima) da izvrše identifikaciju uzroka (rizika) koji dovode do negativnih poremećaja na projektu, kako da kreiraju korespondenciju sa predstavnicima naručioca) inženjerom, nadzornim organom, stručnim nadzorom itd.) i kako da ostvare pravo na nadoknadu neplaniranih troškova i gubitka vremena (klejmo i varijacije).

Knjiga pojašnjava razliku između nepredviđenih okolnosti, više sile, rizika koje prihvata naručilac a koji prouzrokuju materijalnu štetu na radovima kao i važnost i dejstvo polisa osiguranja radova u vezi ovih posledica.

Ono što se može posebno izdvojiti je to da knjiga obrađuje najčešće uzroke (rizike) poremećaja na projektima i kako praktično treba postupiti u takvim situacijama (notifikacije, upozorenja, klejmovi  i sporovi -DAB i arbitraža) a koje se odnose na: greške i nedostatke u projektnoj dokumentaciji, zakašnjenju u dobijanju adekvatne instrukcije i tehničke-projektne dokumentacije, nesaglasnost između tenderskih uslova (podataka) i stvarnih uslova izvođenja radova (prvenstveno gradilišta i zahteva naručioca), problem sa nerešenom eksproprijacijom i imovinsko-pravnim odnosima na lokaciji gradilišta, zakasnela predaja gradilišta u posed izvođača i kašnjenje u određivanju datuma za otpočinjanje radova, neprihvatanje izvedenih radova i problemi sa njihovim vrednovanjem i obustave).

U pripremi je drugo izdanje ove knjige koja će doneti veći broj praktičnih primera i primera iz prakse tokom projektovanja i izvođenja građevinskih radova (sa primerima Klem i varijacija), instrumenata koje naručilac i njegov predstavnik može koristiti u slučaju poremećaja u izvođenju radova (remedies “) kao i postupka i posledice raskida ugovora (u vezi kojih postoji nedovolјno stručnog materijala kao i nejasnoća u tumačenju relevantnih ugovornih odredaba a koje izazivaju izuzetno velike negativne ekonomske posledice kako na strani izvođača i naručioca tako i na strani podizvođača, isporučioca i vršioca raznih usluga koji su angažovani na građevinskim projektima).